JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

God man och förvaltare

Den som har fått en god man eller förvaltare kallas huvudman. Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen utför uppgifter för huvudmannens räkning. Förvaltarskap innebär att förvaltaren tar över huvudmannens rättshandlingsförmåga. Uppdragen är viktiga eftersom tanken med dem är att alla i Sverige ska få lika rätt oavsett förmåga.

Den gode mannen kan hjälpa sin huvudman att betala räkningar och ta hand om det hon eller han äger. Men det räcker inte alltid med en god man för att hjälpa en person på ett bra sätt. Om någon inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom och det inte är tillräckligt att en god man hjälper till, kan tingsrätten förordna en förvaltare. Den som har förvaltare måste i de flesta fall ha förvaltarens samtycke för att ingå avtal eller rättshandla på andra sätt. En förvaltare bestämmer alltså ensam över den egendom som omfattas av förvaltarskapet.

När kan det bli aktuellt med god man eller förvaltare?

En person kan få en god man eller förvaltare av många olika anledningar. Oftast är det för att personen på något sätt hindrad att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själv. Vardagen kan bli lättare för en person med funktionsnedsättning med en god man som till exempel kan sköta kontakterna med sociala myndigheter och andra. För många kan en god man eller förvaltare vara livsviktig för att minska skadeverkningar av missbruk eller sjukdom. Personen kan då få hjälp att hantera räkningar och ta kontakt med sociala myndigheter.

Hur går det till?

Kommunens överförmyndare (i vissa kommuner finns en överförmyndarnämnd i stället) har tillsyn över de gode män och förvaltare som finns i kommunen. Ofta ansöker överförmyndaren om att god man eller förvaltare ska utses. Ansökan kan även göras av personen själv eller en nära anhörig. Tingsrätten fattar sedan beslut. Vänd dig till överförmyndaren i din kommun om du behöver stöd och hjälp.

För att rätten ska kunna förordna om godmanskap måste den som ansökningen gäller samtycka till att få god man, men tingsrätten kan även förordna god man till en person som till exempel är för sjuk för att själv kunna fatta beslutet. I så fall skaffar domstolen ett läkarintyg som beskriver personens hälsa. Rätten ska också prata med personen i fråga om denne inte tar skada av att komma till förhandlingen och förstår vad saken gäller. I ärenden om förvaltarskap ska rätten alltid inhämta läkarintyg eller annan likvärdig utredning som beskriver personens hälsa.

Upphörande

Om en god man eller förvaltare inte längre behövs ska godmanskapet eller förvaltarskapet upphöra. Beslut om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap för den som varit sjuk eller av annan anledning behövt hjälp att bevaka sin rätt fattas av tingsrätten.

Ska ett förvaltarskapet ersättas av ett godmanskap fattas även detta beslut av rätten. Om huvudmannen dör behöver dock inte rätten fatta beslut om att godmanskapet eller förvaltarskapet ska upphöra utan det upphör automatiskt.

En god man och en förvaltare har rätt att på begäran bli friställd från sitt uppdrag. Överförmyndaren fattar sådana beslut. Ska godmanskapet eller förvaltarskapet fortsätta, är den gode mannen eller förvaltaren dock skyldig att kvarstå till dess en ny god man eller förvaltare har utsetts.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Den som utses till god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man eller förvaltare. Det är inget som hindrar att en anhörig förordnas till god man åt den som behöver detta.
Senast ändrad: 2017-09-05

Mer om god man och förvaltare

Om du behöver mer information, vänd dig till överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i din kommun.