JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom meddelad i mål om piloters anställningsvillkor

[2013-03-22] Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål där svenska SAS-piloter har väckt skadeståndstalan mot svenska, danska och norska SAS för brott mot EU-rätten. Tingsrätten avslår piloternas talan.

Trettiotre svenska SAS-piloter, tidigare anställda vid Linjeflyg, har väckt skadeståndstalan mot svenska, danska och norska SAS för brott mot EU-rätten i samband med att de anställdes av SAS när Linjeflyg lades ner år 1992. De har i korthet påstått följande. Genom att inte låta piloterna tillgodoräkna sig sin anställningstid vid Linjeflyg har SAS på ett otillåtet sätt särbehandlat dem på grund av deras svenska nationalitet. Anställningsvillkoren har inneburit att piloterna fått en sämre placering på SAS senioritetslista än vad de skulle ha fått om deras anställningstid från Linjeflyg hade beaktats. Senioritetslistan inom SAS är styrande för bl.a. möjligheter till befordran, utbildning och löneutveckling. Anställningsvillkoren var en direkt följd av att SAS vid sin rekrytering av piloter tillämpar kvotering grundad på nationalitet, dvs. att antalet svenska, danska och norska piloter ska återspegla respektive stats ägarandel i SAS. Behandlingen strider mot EU-rättens förbud mot diskriminering på grund av nationalitet. Alternativt har piloterna fått sin rörlighet på den europeiska arbetsmarknaden begränsad då anställningsvillkoren medfört att de haft svårare att få andra tjänster inom EU/EES-området. I vart fall strider villkoren mot god sed och svensk arbetsrätt.

SAS har bestritt talan. Genom tingsrättens dom har sex av käromålen prövats och avslagits i alla delar.

Tingsrätten slår i domen fast följande. EU-rätten är inte tillämplig på piloternas anställningsavtal då omständigheterna rört rent interna, svenska förhållanden. I vart fall har anställningsvillkoren inte inneburit att piloterna diskriminerats på grund av sin nationalitet eller att de hindrats i sin rätt till fri rörlighet. Piloterna har snarare fått en mer förmånlig behandling jämfört med andra nyanställda piloter i SAS. Anställningsvillkoren strider inte heller mot god sed på arbetsmarknaden och är inte på annat sätt oförenliga med svensk arbetsrätt.

Piloterna har nu tre veckor på sig att överklaga domen till Arbetsdomstolen. För att Arbetsdomstolen ska ta upp målen krävs prövningstillstånd.





Senast ändrad: 2013-03-22

För mer information kontakta:

Anna Erman
Rådman
076-792 09 59, nås efter kl. 12.30

Målnummer:

T 5890-10