JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål och ärenden

Tingsrättens huvuduppgift är rättsskipning inriktad på brottmål och tvistemål. Domstolen har även vissa uppgifter av rent rättsvårdande karaktär.

Verksamheten regleras främst av rättegångsbalkens regler samt processuella bestämmelser i äktenskapsbalken och föräldrabalken. Handläggningen av mål och ärenden regleras även av förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol.

Enligt särskilda bestämmelser är tingsrätten specialdomstol på sätt att avdelning 4 fungerar som sjörättsdomstol för mål enligt 21 kap. sjölagen (1994:1009), se förordningen (1975:931) om sjörättsdomstolar.

Tingsrätten handlägger därutöver specialmål, såsom konkurrens- och marknadsföringsmål samt patenträttsliga mål på avdelning 5, tryckfrihets- och yttrandefrihetsrättsliga mål på avdelning 4, vissa domstolsärenden angående bl.a. bodelning, god man och förvaltare, boutrednings- och skiftesman samt konkursärenden, läs mer på avdelning 2.
Senast ändrad: 2018-02-14