JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Förvaltningsrätten ändrar inte polismyndighetens beslut att s.k. idrottsaktiebolag som anordnar fotbolls- eller ishockeymatcher ska ersätta polisens kostnader för att hålla ordning vid matcherna

[2013-06-26] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten slår i dag fast att fem s.k. idrottsaktiebolag ska ersätta polismyndighetens kostnader för att hålla ordning vid ett stort antal fotbolls- och ishockeymatcher på elitnivå som anordnats av bolagen under 2012 och början av 2013.

–  Förvaltningsrättens domar bygger till stor del på kammarrättens tidigare avgöranden rörande ett antal ishockeymatcher anordnade av AIK Ishockey AB och Djurgården Hockey AB. Förvaltningsrätten har i flera av de nu aktuella domarna även tagit ställning till omfattningen av bolagens ersättningsskyldighet. På domstolen finns ett antal ytterligare mål som rör matcher spelade under 2013. Målen kommer att avgöras så snart det är möjligt, säger rådmannen Anna Lönnestav, Förvaltningsrätten i Stockholm. 

Polismyndigheten i Stockholms län har sedan den 17 oktober 2011 beslutat att de idrottsaktiebolag som anordnar bl.a. fotbolls- och ishockeymatcher har en skyldighet att ersätta myndighetens kostnader för ordningshållning vid matcherna i enlighet med bestämmelserna i ordningslagen (1993:1617). Ideella föreningar som anordnar liknande tillställningar krävs inte på ersättning eftersom lagstiftaren uttryckligen har undantagit dessa från ersättningsskyldighet.

De fem fotbolls- och ishockeyklubbar som idag driver delar av sin verksamhet i form av aktiebolag – AIK Fotboll AB, Djurgårdens Elitfotboll AB, Hammarby Fotboll AB, AIK Ishockey AB och Djurgården Hockey AB har alla överklagat polismyndighetens beslut till förvaltningsrätten. Bolagen vill att besluten ska upphävas eller i vart fall att de belopp som polismyndigheten har krävt ersättning för ska efterges eller sättas ned.

Bolagens invändningar

Bolagen anser att polismyndighetens avgiftsuttag står i strid med grundlag eftersom det egentligen handlar om ett förtäckt skatteuttag, som enbart riksdagen – och inte regeringen som i detta fall – har rätt att besluta om. Dessutom hävdar bolagen att matcherna inte har anordnats i vinstsyfte, vilket i regel krävs för att de ska vara ersättningsskyldiga. Vissa av bolagen har även gjort gällande att polisinsatserna vid matcherna är onödigt omfattande.

AIK Fotboll AB har också invänt att den aktuella bestämmelsen i ordningslagen står i strid med EU-rättens konkurrensbestämmelser och har bl.a. yrkat inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen. Bolaget menar att den omständigheten att de ideella föreningarna undantas från ersättningsskyldighet innebär utgivande av olagligt statligt stöd.

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten har i dag beslutat att inte ändra polismyndighetens beslut. Avgörandena består av fem domar, innefattandes totalt 104 överklagade ersättningsbeslut.

Till större delen bygger förvaltningsrättens domar på Kammarrätten i Stockholms tidigare avgöranden rörande ett antal ishockeymatcher anordnade av AIK Ishockey AB och Djurgården Hockey AB. I likhet med kammarrätten slår förvaltningsrätten fast att polismyndighetens beslut om ersättningsskyldighet innebär ett uttag av en avgift och inte en skatt och att de överklagade besluten därför är grundlagsenliga. Såvitt är aktuellt instämmer förvaltningsrätten också i kammarrättens bedömning att de olika matcharrangemangen i sig innefattar ekonomiska aktiviteter i en sådan omfattning att matcherna ska anses ha anordnats i vinstsyfte.

Mot bakgrund av de överväganden, bl.a. risk- och hotbildsbedömningar, som polismyndigheten har redovisat att de gör inför varje match, saknar förvaltningsrätten anledning att ifrågasätta att de beräknade kostnaderna inte skulle vara nödvändiga för att upprätthålla ordningen och säkerheten vid matcherna. Polismyndigheten måste ha möjlighet att planera polisinsatserna med viss marginal när det finns en osäkerhet kring riskbedömningen inför matcherna.

Avseende beloppens storlek anser förvaltningsrätten att det inte finns skäl att sätta ned eller efterge de ersättningsbelopp som polismyndigheten beslutat.

Vad gäller invändningen att undantaget för de ideella föreningarna eventuellt kan innebära ett utgivande av olagligt statsstöd, konstaterar förvaltningsrätten att frågan saknar betydelse för bedömningen av huruvida bolagen ska åläggas en ersättningsskyldighet.

Ytterligare domar

Förvaltningsrätten har idag även meddelat dom vad avser Hammarby Bandy AB:s ersättningsskyldighet i samband med anordnandet av en bandymatch i elitserien samt Sweden Arena Managment KB:s anordnande av invigningen av Friends Arena den 27 oktober 2012.


Bifogade filer:

AIK Fotboll AB AIK Ishockey AB Djurgården Hockey AB Djurgårdens Elitfotboll AB Hammarby Bandy AB Hammarby Fotboll AB Sweden Arena Managment KB


Senast ändrad: 2013-06-26

För mer information kontakta:

Anna Lönnestav
Rådman
08-561 68 509

Sarah Helaoui
Förvaltningsrättsfiskal
08-561 68 073

Jessica Öhlund Andersson
Förvaltningsrättsnotarie
08-561 68 494